عنوان :  
شرح :  
نوع :  
: شماره ویرایش   : کد  
طرح/برنامه :    : اداره کل  
تا تاریخ :
بارگذاری از تاریخ :
           
           
مستندات

تعداد مستندات یافت شده :313
  تاريخ بارگذاریکدنوعطرح/برنامهاداره کلویرایشعنوان
1396-03-22  نظام نامه/آئین نامه/شیوه نامهپیاده سازی پیوست انتقال فناوری و معماری نظام پژوهش و فناوری صنعت نفتامور پژوهش1شیوه نامه اجرایی نظارت بر طرح ها، پروژه های پژوهش و فناوری صنعت نفت
1396-03-20  نظام نامه/آئین نامه/شیوه نامهپیاده سازی پیوست انتقال فناوری و معماری نظام پژوهش و فناوری صنعت نفتامور پژوهش1نظام جامع پژوهش، نوآوری و فناوری صنعت نفت
1396-03-20  قانون/بخشنامه/ابلاغیه/مصوبهپیاده سازی پیوست انتقال فناوری و معماری نظام پژوهش و فناوری صنعت نفتامور پژوهش1آیین نامه خرید خدمات مشاوره (فرادستی/هیأت دولت)
1396-03-20  قانون/بخشنامه/ابلاغیه/مصوبهپیاده سازی پیوست انتقال فناوری و معماری نظام پژوهش و فناوری صنعت نفتامور پژوهش1آیین نامه ساماندهی و نحوه حمایت از همایش های پیشنهادی خارج
1396-03-20  قانون/بخشنامه/ابلاغیه/مصوبهپیاده سازی پیوست انتقال فناوری و معماری نظام پژوهش و فناوری صنعت نفتامور پژوهش1آیین نامه تعریف، تصویب، اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش، فناوری
1396-03-20  قانون/بخشنامه/ابلاغیه/مصوبهپیاده سازی پیوست انتقال فناوری و معماری نظام پژوهش و فناوری صنعت نفتامور پژوهش شیوه نامه جشنواره تجلیل از فناوران برگزیده کشور
1396-03-20  روش اجرایی/دستورالعملپیاده سازی پیوست انتقال فناوری و معماری نظام پژوهش و فناوری صنعت نفتامور پژوهش1دستورالعمل هفدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده
1396-03-20  قانون/بخشنامه/ابلاغیه/مصوبهپیاده سازی پیوست انتقال فناوری و معماری نظام پژوهش و فناوری صنعت نفتامور پژوهش1مصوبه تشویق و تقدیر از برگزیدگان جشنواره پژوهش وفناوری وزارت نفت(مصوبه شماره 1658 هیأت مدیره شرکت مل
1396-03-20  قانون/بخشنامه/ابلاغیه/مصوبهپیاده سازی پیوست انتقال فناوری و معماری نظام پژوهش و فناوری صنعت نفتامور پژوهش1دستورالعمل اجرایی بند 10 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1391 کل کشور
1396-03-20  قانون/بخشنامه/ابلاغیه/مصوبهپیاده سازی پیوست انتقال فناوری و معماری نظام پژوهش و فناوری صنعت نفتامور پژوهش1سیاست های اجرایی جزء الف بند 108 قانون بودجه سال 1390 کل کشور
1396-03-20  قانون/بخشنامه/ابلاغیه/مصوبهپیاده سازی پیوست انتقال فناوری و معماری نظام پژوهش و فناوری صنعت نفتامور پژوهش1ابلاغیه اختیارات تصویب طرح ها و پروژه ها در قالب الحاقیه ماده پنجم دستورالعمل فرآیند تصویب خواهی و ش
1396-03-20  روش اجرایی/دستورالعملپیاده سازی پیوست انتقال فناوری و معماری نظام پژوهش و فناوری صنعت نفتامور پژوهش2دستورالعمل اجرایی نحوه تشویق و حمایت از پروژه های پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری (معاونت)
1396-03-20  روش اجرایی/دستورالعملپیاده سازی پیوست انتقال فناوری و معماری نظام پژوهش و فناوری صنعت نفتامور پژوهش دستورالعمل فرآیند تصویب خواهی و شاخص ها و الزامات تعریف وتصویب پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت(مع
1396-03-20  روش اجرایی/دستورالعملپیاده سازی پیوست انتقال فناوری و معماری نظام پژوهش و فناوری صنعت نفتامور پژوهش دستورالعمل فرآیند تصویب خواهی و شاخص ها و الزامات تعریف وتصویب پروژه های پژوهش و فناوری وزارت نفت(مع
1396-03-20  روش اجرایی/دستورالعملپیاده سازی پیوست انتقال فناوری و معماری نظام پژوهش و فناوری صنعت نفتامور پژوهش7دستورالعمل انتخاب و معرفی مراکز تحقیقاتی برتر وزارت نفت(معاونت)
1396-03-20  روش اجرایی/دستورالعملپیاده سازی پیوست انتقال فناوری و معماری نظام پژوهش و فناوری صنعت نفتامور پژوهش7دستورالعمل انتخاب و معرفی پروژه پژوهشی برتر وزارت نفت(معاونت)
1396-03-20  روش اجرایی/دستورالعملپیاده سازی پیوست انتقال فناوری و معماری نظام پژوهش و فناوری صنعت نفتامور پژوهش7دستورالعمل انتخاب و معرفی پژوهشگر برتر وزارت نفت(معاونت)
1396-03-20  روش اجرایی/دستورالعملپیاده سازی پیوست انتقال فناوری و معماری نظام پژوهش و فناوری صنعت نفتامور پژوهش7دستورالعمل انتخاب و معرفی فناوربرتر وزارت نفت(معاونت)
1396-03-20  روش اجرایی/دستورالعملپیاده سازی پیوست انتقال فناوری و معماری نظام پژوهش و فناوری صنعت نفتامور پژوهش7دستورالعمل انتخاب و معرفی کارشناس پژوهشی برتر وزارت نفت(معاونت)
1396-03-20  روش اجرایی/دستورالعملپیاده سازی پیوست انتقال فناوری و معماری نظام پژوهش و فناوری صنعت نفتامور پژوهش7دستورالعمل انتخاب و معرفی مدیر برتر پژوهش و فناوری وزارت نفت(معاونت)
1396-03-20  روش اجرایی/دستورالعملپیاده سازی پیوست انتقال فناوری و معماری نظام پژوهش و فناوری صنعت نفتامور پژوهش7دستورالعمل انتخاب و معرفی رئیس برتر پژوهش و فناوری وزارت نفت(معاونت)
1396-03-20  روش اجرایی/دستورالعملپیاده سازی پیوست انتقال فناوری و معماری نظام پژوهش و فناوری صنعت نفتامور پژوهش17دستورالعمل هفدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده
1396-03-20  قانون/بخشنامه/ابلاغیه/مصوبهتوسعه و ارتقای توان علمی، نوآوری و فناوری طرح های بهینه سازی انرژیامور پژوهش1قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی 1389
1396-03-20  نظام نامه/آئین نامه/شیوه نامهتوسعه و ارتقای توان علمی، نوآوری و فناوری طرح های بهینه سازی انرژیامور پژوهش1آئین نامه اجرایی مواد 4 و 7 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی 1394
1396-03-20  قانون/بخشنامه/ابلاغیه/مصوبهتوسعه و ارتقای توان علمی، نوآوری و فناوری طرح های بهینه سازی انرژیامور پژوهش1 صورتجلسه مشترک وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و وزارت نفت 1393
1396-03-20  روش اجرایی/دستورالعملتوسعه و ارتقای توان علمی، نوآوری و فناوری طرح های بهینه سازی انرژیامور پژوهش1دستورالعمل توسعه و ارتقا توان علمی، نوآوری و فناوری در طرح های بهینه سازی انرژی1394
1396-03-20  روش اجرایی/دستورالعملتوسعه و ارتقای توان علمی، نوآوری و فناوری طرح های بهینه سازی انرژیامور پژوهش1دستورالعمل اجرایی تشکیل شورای راهبردی توسعه فناوری های انرژی کارآمد
1396-03-20  قانون/بخشنامه/ابلاغیه/مصوبهتوسعه و ارتقای توان علمی، نوآوری و فناوری طرح های بهینه سازی انرژیامور پژوهش2016گزارش کنفرانس طرف ها(چارچوب سازمان ملل برای تغییر اقلیم)
1396-03-20  قانون/بخشنامه/ابلاغیه/مصوبهتوسعه و ارتقای توان علمی، نوآوری و فناوری طرح های بهینه سازی انرژیامور پژوهش2015موافقت نامه بین المللی پاریس
1396-03-20  قانون/بخشنامه/ابلاغیه/مصوبهتوسعه و ارتقای توان علمی، نوآوری و فناوری طرح های بهینه سازی انرژیامور پژوهش1سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
1396-03-21 OLF-122(2012)استانداردبرنامهنظام مدیریت دارایی های فیزیکی1122 – OLF RECOMMENDED GUIDELINES FOR THE ASSESSMENT AND DOCUMENTATION OF SERVICE LIFE EXTENSION OF FACILITIES
1396-03-21 NORSOK-Z-DP-002(1996)استانداردبرنامهنظام مدیریت دارایی های فیزیکی3DESIGN PRINCIPLES CODING SYSTEM
1396-03-21 NORSOK-Z-013(2010 )استانداردبرنامهنظام مدیریت دارایی های فیزیکی3Risk and emergency preparedness assessment
1396-03-21 NORSOK-S-001(2008)استانداردبرنامهنظام مدیریت دارایی های فیزیکی4Technical safety
1396-03-21 NORSOK-A-001N(2008)استانداردبرنامهنظام مدیریت دارایی های فیزیکی Utvikling av NORSOK-standarder
1396-03-21 ISO 17776(2000)استانداردبرنامهنظام مدیریت دارایی های فیزیکی1Petroleum and natural gas indus tries-Offshore Pro duction installations-Guidelines on tools and techniques for hazard identification and risk assessment
1396-03-21 ISO 13702(1999)استانداردبرنامهنظام مدیریت دارایی های فیزیکی1Petroleum and natural gas indus tries-Control and mitigation of fires and explosions on offshore production installations-Requirements and guidelines
1396-03-21 (IEC TR61508-0(2005استانداردبرنامهنظام مدیریت دارایی های فیزیکی1Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems –Part 0:Functional safety and IEC 61508
1396-03-21 IEC61511-2(2003)استانداردبرنامهنظام مدیریت دارایی های فیزیکی1Functional safety –Safety instrumented systems for the process industry sector –Part 2:Guidelines for the application of IEC 61511-1
1396-03-21 IEC61508-7(2010)استانداردبرنامهنظام مدیریت دارایی های فیزیکی2Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems – Part 7: Overview of techniques and measures
1396-03-21 6151112003استانداردبرنامهنظام مدیریت دارایی های فیزیکی1Functional safety- safety instrumented systems for the process industry sector-t1:Framework,definiti
1396-03-21 (IEC61508-6(2010استانداردبرنامهنظام مدیریت دارایی های فیزیکی2Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems – Part 6: Guidelines on the application of IEC 61508-2 and IEC 61508-3
1396-03-21 IEC61508-5(2010)استانداردبرنامهنظام مدیریت دارایی های فیزیکی2Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems – Part 5: Examples of methods for the determination of safety integrity levels
1396-03-21 IEC61508-3(2010)استانداردبرنامهنظام مدیریت دارایی های فیزیکی2Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems – Part 3: Software requirements
1396-03-21 IEC 60300-3-11(2009) استانداردبرنامهنظام مدیریت دارایی های فیزیکی2Dependability management – Part 3-11: Application guide – Reliability centred maintenance
1396-03-21 IEC61508-1(2010)استانداردبرنامهنظام مدیریت دارایی های فیزیکی2Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems – Part 1: General requirements
1396-03-21 DNV RP-F206 (2008)استانداردبرنامهنظام مدیریت دارایی های فیزیکی RECOMMENDED PRACTICE DET NORSKE VERITAS DNV-RP-F206 RISER INTEGRITY MANAGEMENT APRIL 2008
1396-03-21 BSI EN ISO 12100(2011)استانداردبرنامهنظام مدیریت دارایی های فیزیکی  AS PERMITTED BY COPYRIGHT LAW BSI Standards Publication BS EN ISO 12100:2010 Safety of machinery — General principles for design — Risk -assessment and risk reduction (ISO 12100:2010)
1396-03-21 BSI EN 13309(2010)استانداردبرنامهنظام مدیریت دارایی های فیزیکی Maintenance — Maintenance- terminology
1396-03-21 API RP580(2009)استانداردبرنامهنظام مدیریت دارایی های فیزیکی2Risk-Based Inspection
1396-03-21 prEN 15341:2005 استانداردبرنامهنظام مدیریت دارایی های فیزیکی6maintenance — Maintenance-key performance indicators
1396-03-21 NORSAK STANDARD Z-008استانداردبرنامهنظام مدیریت دارایی های فیزیکی3Risk based maintenance and consequence classification
1396-03-21 ISO14224استانداردبرنامهنظام مدیریت دارایی های فیزیکی2Petroleum, petrochemical and natural gas industries — Collection and exchange of reliability and maintenance data for equipment
1396-03-21 Asset_Management_ ISO 55000 (Draft)استانداردبرنامهنظام مدیریت دارایی های فیزیکی Asset management — Overview, principles and terminology
1396-03-21 PAS 55-1استانداردبرنامهنظام مدیریت دارایی های فیزیکی1Asset Management Part1:Specification for the Optimized management of physical assets
1396-03-21 PAS 55-2استانداردبرنامهنظام مدیریت دارایی های فیزیکی1Asset Management ICS code: 03.100.01 NO COPYING WITHOUT BSI PERMISSION EXCEPT AS PERMITTED BY COPYRIGHT LAW Part 2: Guidelines for the application of PAS 55-1
1396-03-21 MOP-DSM-002نظام نامه/آئین نامه/شیوه نامهبرنامهنظام مدیریت دارایی های فیزیکی1نظام نامه راهبردی مدیریت دارایی های فیزیکی صنعت نفت
1396-03-21 MOP-DSM-003نظام نامه/آئین نامه/شیوه نامهبرنامهنظام مدیریت دارایی های فیزیکی1سند راهبردی مدیریت خوردگی صنعت نفت
1396-03-21  نظام نامه/آئین نامه/شیوه نامهبرنامه 1فرم شیوه نامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مشاوران مدیریت و راهبری نت در صنعت نفت،گاز،پالایش و پتروشیمی
1396-03-21  نظام نامه/آئین نامه/شیوه نامهبرنامهنظام مدیریت دارایی های فیزیکی1فرم شیوه نامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مشاوران مدیریت و راهبری نت در صنعت نفت،گاز،پالایش و پتروشیمی
1396-03-21  نظام نامه/آئین نامه/شیوه نامهبرنامهنظام مدیریت دارایی های فیزیکی2شیوه نامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مشاوران مدیریت و راهبری نظام نگهداری و تعمیرات
1396-03-21 MPEM-RCA-PR- 01روش اجرایی/دستورالعملبرنامهنظام مدیریت دارایی های فیزیکی1سند راهبردی حفاظت کاتدی و آندی
1396-03-21 DEA-DSM-RCA-01روش اجرایی/دستورالعملبرنامهنظام مدیریت دارایی های فیزیکی1روش اجرایی تحلیل علل ریشه ای وقایع Root Cause Analysis Procedure
1396-03-21 DEA-DSM-CMMS-001روش اجرایی/دستورالعملبرنامهنظام مدیریت دارایی های فیزیکی1دستورالعمل خودارزیابی سامانه مدیریت مکانیزه نگهداری و تعمیرات صنعت نفت
1396-03-21 DEA-DSM-RCA-02روش اجرایی/دستورالعملبرنامه 1دستورالعمل تشکیل و فعالیت کارگروه بررسی و تحلیل ریشه ای علل ازکار افتادگی تجهیزات و تاسیسات صنعت نفت
1396-03-21 DEA-DSM-RCA-02روش اجرایی/دستورالعملبرنامهنظام مدیریت دارایی های فیزیکی1دستورالعمل تشکیل و فعالیت کارگروه بررسی و تحلیل ریشه ای علل ازکار افتادگی تجهیزات و تاسیسات صنعت نفت
1396-03-21 DEA-DSM-PAM-001روش اجرایی/دستورالعملبرنامهنظام مدیریت دارایی های فیزیکی1دستورالعمل خود ارزیابی و تدوین نقشه راه استقرار نظام مدیریت دارایی های فیزیکی صنعت نفت
1396-03-21 DEA-DSM-COM-001Iروش اجرایی/دستورالعملبرنامهنظام مدیریت دارایی های فیزیکی1دستورالعمل خود ارزیابی و تدوین نقشه راه استقرار نظام مدیریت خوردگی صنعت نفت
1396-03-21  متفرقهبرنامهنظام مدیریت دارایی های فیزیکی لیست استانداردهای حفاظت کاتدی
1396-03-21 MOP-NC- 03چک لیست ها/ فهرست ها/ فرم هابرنامهنظام مدیریت دارایی های فیزیکی پرسشنامه ارزیابی وضعیت مدیریت تعمیرات اساسی شرکتها و مجتمع های صنعت نفت
1396-03-21 MOP-NC- 03چک لیست ها/ فهرست ها/ فرم هابرنامهنظام مدیریت دارایی های فیزیکی پرسشنامه ارزیابی وضعیت مدیریت مکانیزه نت (CMMS) شرکتها و مجتمع های صنعت نفت
1396-03-21 MOP-NC- 01چک لیست ها/ فهرست ها/ فرم هابرنامهنظام مدیریت دارایی های فیزیکی پرسشنامه ارزیابی وضعیت مدیریت نگهداری و تعمیرات(نت) شرکتها و مجتمع های صنعت نفت
1396-03-21 ISO 20815(2008)استانداردبرنامهنظام مدیریت دارایی های فیزیکی1Petroleum, petrochemical and natural gas industries — Production assurance and reliability management
1396-03-21 IEC61508-4(2010)استانداردبرنامهنظام مدیریت دارایی های فیزیکی2Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems – Part 4: Definitions and abbreviations
1396-03-21 IEC61508-2(2010)استانداردبرنامهنظام مدیریت دارایی های فیزیکی2Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems – Part 2: Requirements for electrical/electronic/programmable electronic safetyrelated systems
1396-03-21 DNV RP- G101 (2010)استانداردبرنامهنظام مدیریت دارایی های فیزیکی Provided by : www.spic.ir RECOMMENDED PRACTICE DET NORSKE VERITAS DNV-RP-G101 RISK BASED INSPECTION OF OFFSHORE TOPSIDES STATIC MECHANICAL EQUIPMENT
1396-03-21 DNV RP-F116 (2009)استانداردبرنامهنظام مدیریت دارایی های فیزیکی RECOMMENDED PRACTICE DET NORSKE VERITAS DNV-RP-F116 INTEGRITY MANAGEMENT OF SUBMARINE PIPELINE SYSTEMS OCTOBER 2009
1396-03-23  متفرقهبرنامهنظام مدیریت دارایی های فیزیکی فهرست کتابهای فنی/ کاربردی آقای مهندس محمدرضا نفری به عنوان پرکارترین نویسنده صنعت نفت و عضو پیشکسوت انجمن خوردگی ایران
1396-03-23 ASSET MANAGEMENT EXCELLENCاستانداردبرنامهنظام مدیریت دارایی های فیزیکی2ASSET MANAGEMENT EXCELLENCE Optimizing Equipment Life-Cycle Decisions
1396-03-24  استاندارد نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها Heating, Ventilation, Air Conditioning Cooling & Refrigeration
1396-03-24  استاندارد نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها Heating, Ventilation, Air Conditioning Cooling & Refrigeration
1396-03-24  استاندارد نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها Civil
1396-03-24  استاندارد نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها Electrical
1396-03-24  استاندارد نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها General
1396-03-24  استاندارد نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها General
1396-03-24  استاندارد نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها Instrument
1396-03-24  استاندارد نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها Fixed Mechanical Equipment
1396-03-24  استاندارد نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها Piping & Pipelines
1396-03-24  استاندارد نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها Process Machineries
1396-03-24  استاندارد نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها Safety, Fire Fighting & Environmental Pollution Control
1396-03-24  استاندارد نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها Technical Protection
1396-03-24  اسناد همسان نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان کارهای ابنیه صنعت نفت به روش فهرست بها
1396-03-24  اسناد همسان نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها قرارداد همسان EP برای کارهای صنعتی (مهندسی, تامین کالا و تجهیزات به صورت توام)
1396-03-24  اسناد همسان نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها قرارداد همسان PC برای کارهای صنعتی (تامین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب به صورت توام)
1396-03-24  اسناد همسان نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها ضوابط اجرای روش طرح و ساخت در پروژه های صنعتی
1396-03-24  اسناد همسان نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها اسناد قرارداد همسان بهبود کارایی انرژی/آب در صنعت نفت
1396-03-24  اسناد همسان نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها موافقتنامه و شرابط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح در صنعت نفت
1396-03-24  اسناد همسان نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها موافقتنامه و شرابط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره ای در صنعت نفت
1396-03-24  اسناد همسان نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها موافقتنامه و شرابط عمومی همسان قراردادهای خدمات پژوهشی در صنعت نفت
1396-03-24  اسناد همسان نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها اسناد همسان پیمان و شرابط عمومی تعمیرات اساسی پالایشگاه ها، تاسیسات و خطوط لوله در صنعت نفت
1396-03-24  قانون/بخشنامه/ابلاغیه/مصوبه نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها مناقصات
1396-03-24  قانون/بخشنامه/ابلاغیه/مصوبه نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها نظام اجرایی طرح های صنعت نفت
1396-03-24  قانون/بخشنامه/ابلاغیه/مصوبه نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها بخشنامه نحوه ارائه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران
1396-03-24  روش اجرایی/دستورالعمل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها ارزشیابی عملکرد پیمانکاران
1396-03-24  روش اجرایی/دستورالعمل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها اصلاحیه دستورالعمل نحوه جبران آثار قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل صنعت نفت – قراردادهای P، C، PC، EP، EPC
1396-03-24  روش اجرایی/دستورالعمل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها دستورالعمل جبران افزایش قیمت قیر – 1387
1396-03-24  روش اجرایی/دستورالعمل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها دستورالعمل نحوه جبران هزینه های ناشی از تغییرات نامتعارف قیمت تجهیزات در قراردادهای P، PC، EP، EP
1396-03-24  روش اجرایی/دستورالعمل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها ضریب K
1396-03-24  روش اجرایی/دستورالعمل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها دستورالعمل پرداخت مابه التفاوت سیمان و کارهای فلزی بخش C و P از قراردادهای P، C، PC، EP، EPCدر پیمان های صنعت نفت
1396-03-24  روش اجرایی/دستورالعمل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها دستورالعمل پرداخت مابه التفاوت نرخ سیمان و فولاد
1396-03-24  روش اجرایی/دستورالعمل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها دستورالعمل نحوه جبران آثار اصلاح قیمت حامل های انرژی با اعمال قانون هدفمند کردن یارانه ها در پیمان های فاقد تعدیل صنعت نفت
1396-03-24  روش اجرایی/دستورالعمل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها دستورالعمل نحوه محاسبه تعدیل پیمانهای صنعت نفت بخش C و P از قراردادهای P، C، PC، EP، EPC
1396-03-24  روش اجرایی/دستورالعمل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها دستورالعمل نحوه محاسبه تعدیل پیمانهای صنعت نفت بخش C و P از قراردادهای P، C، PC، EP، EPC- 87
1396-03-24  روش اجرایی/دستورالعمل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها دستورالعمل نحوه تعدیل آحادبهای پیمان های صنعت نفت
1396-03-24  روش اجرایی/دستورالعمل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها تعدیل فهرست بهای خطوط لوله گاز شهری – شبکه پلی اتیلن
1396-03-24  روش اجرایی/دستورالعمل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت بهای قیر
1396-03-24  روش اجرایی/دستورالعمل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها ابلاغ دستورالعمل ارزشیابی عملکرد مشاوران صنعت نفت برای پروژه های E، EP
1396-03-24  روش اجرایی/دستورالعمل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها دستورالعمل نحوه اجرای بهنگام سازی برآورد اجرای کار در پروژه های صنعت نفت
1396-03-24  روش اجرایی/دستورالعمل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دومرحله ای صنعت نفت
1396-03-24  روش اجرایی/دستورالعمل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها اصلاحیه دستورالعمل نحوه جبران آثار قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل صنعت نفت قراردادهای P، C، PC، EP، EPC- سال 91
1396-03-24  روش اجرایی/دستورالعمل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها دستورالعمل نحوه جبران آثار قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل صنعت نفت قراردادهای P، C، PC، EP، EPC- سال 93
1396-03-24  روش اجرایی/دستورالعمل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها دستورالعمل تکمیلی نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل P، C، PC، EP، EPC، حفاری و تعمیراتی صنعت نفت- سال 95
1396-03-24  روش اجرایی/دستورالعمل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها دستورالعمل نحوه جبران آثار اصلاح قیمت حامل های انرژی با اعمال قانون هدفمند کردن یارانه ها در پیمان های فاقد تعدیل صنعت نفت
1396-03-24  روش اجرایی/دستورالعمل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها دستورالعمل تکمیلی نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل صنعت نفت در قراردهای P، C، PC، EP، EPC و تعمیراتی - سال 94
1396-03-24  روش اجرایی/دستورالعمل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها دستورالعمل نحوه محاسبه تعدیل پیمان های صنعت نفت بخش Pو C از قراردادهایP و C از قراردادهای P، C، PC، EP، EPC
1396-03-24  روش اجرایی/دستورالعمل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها تعدیل فهرست های بهای تاسیسات نفت و گاز
1396-03-24  روش اجرایی/دستورالعمل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب ردیف های ستاره دار
1396-03-24  روش اجرایی/دستورالعمل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها دستورالعمل تکمیلی نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل صنعت نفت در قراردادهای P، C، PC، EP، EPC، حفاری و تعمیراتی - سال 93
1396-03-24  نظام نامه/آئین نامه/شیوه نامه نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها آئین نامه اجرائی دستورالعمل حل اختلاف قراردادی
1396-03-24  نظام نامه/آئین نامه/شیوه نامه نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها فهرست خدمات همسان مطالعات ارزیابی آسیب پذیری و طرح بهسازی لرزه ای تاسیسات صنعت نقت
1396-03-24  نظام نامه/آئین نامه/شیوه نامه نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها راهنمای ارزیابی لرزه ای تاسیسات و سازه های صنعت نفت
1396-03-24  نظام نامه/آئین نامه/شیوه نامه نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها تغییرات آئین نامه خرید خدمات مشاوره (ابلاغی در تاریخ 1/10/88) در مقایسه با آئین نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات (ابلاغی در تاریخ 16/7/85)
1396-03-24  نظام نامه/آئین نامه/شیوه نامه نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها آئین نامه احراز صلاحیت مجری
1396-03-24  نظام نامه/آئین نامه/شیوه نامه نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها آئین نامه اختصاصی ارجاع کار به مهندسان مشاور طرح های صنعت نفت
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته ابنیه صنعتی نفت و گاز و پتروشیمی (سال 1383)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز (سال 1383)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز (سال 1383)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته خطوط لوله گاز شهری (سال 1383)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته گازرسانی به صنایع (سال 1383)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز (سال 1383)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته مخزن های نفت و گاز (سال 1383)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته نصب پالایشگاه های نفت و گاز کارخانجات تولید گازمایع انبارها و محوطه مخزن های نفت مجاور پالایشگاه ها (سال 1383)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها فهرست نرخ عوامل در کارهای صنعت نفت (سال 1383)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته خطوط لوله روزمینی جریانی نفت و گاز (سال 1383)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چندراهه ها (سال 1383)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای (سال 1383)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته ابنیه صنعتی نفت و گاز و پتروشیمی (سال 1384)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز (سال 1384)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز (سال 1384)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته خطوط لوله گاز شهری (سال 1384)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته گازرسانی به صنایع (سال 1384)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز (سال 1384)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته مخزن های نفت و گاز (سال 1384)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته نصب پالایشگاه های نفت و گاز کارخانجات تولید گازمایع انبارها و محوطه مخزن های نفت مجاور پالایشگاه ها (سال 1384)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها فهرست نرخ عوامل در کارهای صنعت نفت (سال 1384)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته خطوط لوله روزمینی جریانی نفت و گاز (سال 1384)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چندراهه ها (سال 1384)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای (سال 1384)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز (سال 1386)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز (سال 1386)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته خطوط لوله گاز شهری (سال 1386)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته گازرسانی به صنایع (سال 1386)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز (سال 1386)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته نصب پالایشگاه های نفت و گاز کارخانجات تولید گازمایع انبارها و محوطه مخزن های نفت مجاور پالایشگاه ها (سال 1386)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها فهرست نرخ عوامل در کارهای صنعت نفت (سال 1386)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته خطوط لوله روزمینی جریانی نفت و گاز (سال 1386)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چندراهه ها (سال 1386)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای (سال 1386)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز (سال 1387)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز (سال 1387)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته خطوط لوله گاز شهری (سال 1387)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته گازرسانی به صنایع (سال 1387)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز (سال 1387)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته نصب پالایشگاه های نفت و گاز کارخانجات تولید گازمایع انبارها و محوطه مخزن های نفت مجاور پالایشگاه ها (سال 1387)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها فهرست نرخ عوامل در کارهای صنعت نفت (سال 1387)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته خطوط لوله روزمینی جریانی نفت و گاز (سال 1387)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چندراهه ها (سال 1387)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای (سال 1387)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها آنالیز-رشته نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز (سال 1387)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها آنالیز-رشته خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز (سال 1387)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها آنالیز-رشته خطوط لوله گاز شهری (سال 1387)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها آنالیز-رشته گازرسانی به صنایع (سال 1387)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها آنالیز-رشته خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز (سال 1387)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها آنالیز-رشته نصب پالایشگاه های نفت و گاز کارخانجات تولید گازمایع انبارها و محوطه مخزن های نفت مجاور پالایشگاه ها (سال 1387)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها آنالیز-رشته خطوط لوله روزمینی جریانی نفت و گاز (سال 1387)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها آنالیز-رشته نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چندراهه ها (سال 1387)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها آنالیز-رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای (سال 1387)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز (سال 1390)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز (سال 1390)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها اصلاحیه فهرست بهای تخصصی نفت، گاز و پتروشیمی سال 1390 (سال 1390)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته خطوط لوله گاز شهری (سال 1390)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته گازرسانی به صنایع (سال 1390)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز (سال 1390)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته نصب پالایشگاه های نفت و گاز کارخانجات تولید گازمایع انبارها و محوطه مخزن های نفت مجاور پالایشگاه ها (سال 1390)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها فهرست نرخ عوامل در کارهای صنعت نفت (سال 1390)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته خطوط لوله روزمینی جریانی نفت و گاز (سال 1390)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چندراهه ها (سال 1390)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای (سال 1390)
1396-03-24  اسناد همسان نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز (سال 1391)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز (سال 1391)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته خطوط لوله گاز شهری (سال 1391)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته گازرسانی به صنایع (سال 1391)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز (سال 1391)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته نصب پالایشگاه های نفت و گاز کارخانجات تولید گازمایع انبارها و محوطه مخزن های نفت مجاور پالایشگاه ها (سال 1391)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها فهرست نرخ عوامل در کارهای صنعت نفت (سال 1391)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته خطوط لوله روزمینی جریانی نفت و گاز (سال 1391)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چندراهه ها (سال 1391)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای (سال 1391)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز (سال 1392)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز (سال 1392)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته خطوط لوله گاز شهری (سال 1392)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته گازرسانی به صنایع (سال 1392)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز (سال 1392)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته نصب پالایشگاه های نفت و گاز کارخانجات تولید گازمایع انبارها و محوطه مخزن های نفت مجاور پالایشگاه ها (سال 1392)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها فهرست نرخ عوامل در کارهای صنعت نفت (سال 1392)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته خطوط لوله روزمینی جریانی نفت و گاز (سال 1392)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چندراهه ها (سال 1392)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته تعمیرات پالایشگاه (سال 1392)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای (سال 1392)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز (سال 1393)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز (سال 1393)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته خطوط لوله گاز شهری (سال 1393)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته گازرسانی به صنایع (سال 1393)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز (سال 1393)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته نصب پالایشگاه های نفت و گاز کارخانجات تولید گازمایع انبارها و محوطه مخزن های نفت مجاور پالایشگاه ها (سال 1393)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها فهرست نرخ عوامل در کارهای صنعت نفت (سال 1393)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته خطوط لوله روزمینی جریانی نفت و گاز (سال 1393)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چندراهه ها (سال 1393)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته تعمیرات پالایشگاه (سال 1393)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای (سال 1393)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز (سال 1394)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز (سال 1394)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته خطوط لوله گاز شهری (سال 1394)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته گازرسانی به صنایع (سال 1394)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز (سال 1394)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته نصب پالایشگاه های نفت و گاز کارخانجات تولید گازمایع انبارها و محوطه مخزن های نفت مجاور پالایشگاه ها (سال 1394)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها فهرست نرخ عوامل در کارهای صنعت نفت (سال 1394)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته خطوط لوله روزمینی جریانی نفت و گاز (سال 1394)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چندراهه ها (سال 1394)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته تعمیرات پالایشگاه (سال 1394)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای (سال 1394)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته تعمیرات خطوط لوله کمربندی، تغذیه و شبکه گاز (سال 1394)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز (سال 1395)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز (سال 1395)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته خطوط لوله گاز شهری (سال 1395)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته گازرسانی به صنایع (سال 1395)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز (سال 1395)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته نصب پالایشگاه های نفت و گاز کارخانجات تولید گازمایع انبارها و محوطه مخزن های نفت مجاور پالایشگاه ها (سال 1395)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها فهرست نرخ عوامل در کارهای صنعت نفت (سال 1395)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته خطوط لوله روزمینی جریانی نفت و گاز (سال 1395)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چندراهه ها (سال 1395)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته تعمیرات پالایشگاه (سال 1395)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای (سال 1395)
1396-03-24  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته تعمیرات خطوط لوله کمربندی، تغذیه و شبکه گاز (سال 1395)
1396-03-24  قانون/بخشنامه/ابلاغیه/مصوبه نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها موافقتنامه, شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان های مهندسی, تامین کالا و تجهیزات, ساختمان و نصب (EPC)
1396-03-24  استاندارد نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها Process & Chemical
1396-04-03  نظام نامه/آئین نامه/شیوه نامه امور فناوری1QAC
1396-04-03  نظام نامه/آئین نامه/شیوه نامه امور فناوری1تدوین نقشه راه پروژه های ازدیادبرداشت
1396-04-03  نظام نامه/آئین نامه/شیوه نامه امور فناوری1CPMIS
1396-04-03  نظام نامه/آئین نامه/شیوه نامه امور فناوری1kick off meting
1396-04-03  نظام نامه/آئین نامه/شیوه نامه امور فناوری1TRL
1396-04-03  نظام نامه/آئین نامه/شیوه نامه امور فناوری1آئین نامه تدوین حوزه های فناوری هدف
1396-04-03  نظام نامه/آئین نامه/شیوه نامه امور فناوری1آئین نامه زمانبندی قرارداد ازدیادبرداشت از مخازن نفت و گاز
1396-04-03  نظام نامه/آئین نامه/شیوه نامه امور فناوری1آئین نامه ساختار سازمانی مراکز ازدیادبرداشت
1396-04-03  نظام نامه/آئین نامه/شیوه نامه امور فناوری1آئین نامه شرح محدوده کار و ساختار شکست کار استاندارد پروژه های ازدیادبرداشت نفت
1396-04-03  نظام نامه/آئین نامه/شیوه نامه امور فناوری1آئین نامه کارشناسان برجسته
1396-04-03  نظام نامه/آئین نامه/شیوه نامه امور فناوری1چارچوب مهندسی هزینه
1396-04-03  نظام نامه/آئین نامه/شیوه نامه امور فناوری1دستورالعمل نظارت عالیه بر طرح ها و پروژه های پژوهش و فناوری صنعت نفت
1396-04-03  نظام نامه/آئین نامه/شیوه نامه امور فناوری1شورای مخازن 3333
1396-04-03  نظام نامه/آئین نامه/شیوه نامه امور فناوری1آئین نامه نحوه تهیه و تصویب درخواست ارائه پیشنهادRFP
1396-04-03  روش اجرایی/دستورالعمل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها دستورالعمل پیشگیری از بحران زلزله در تاسیسات صنعت نفت (گزارش 007)
1396-04-03  روش اجرایی/دستورالعمل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها آئین نامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی شرکت های خدمات تعمیرات اساسی ماشین های دوار و فرآیندی در صنعت نفت
1396-04-03  روش اجرایی/دستورالعمل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها نمودار راهنمای فرآیند رسیدگی به شکایات مربوط به نحوه اجرای قانون مناقصات بر اساس قانون برگزاری مناقصات (مصوب 1383) و قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات (مصوب 16/12/88)
1396-04-03  روش اجرایی/دستورالعمل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها شاخص های مربوط به تعدیل پیمان های صنعت نفت بخش P و C از قراردادهای P، C، EP، PC، و EPC
1397-11-10  روش اجرایی/دستورالعمل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها شرکت های ارزیابی شده خدمات تعمیرات اساسی ماشین های دوار و فرآیندی
1396-04-19  روش اجرایی/دستورالعملتجاری سازینظام تامین و تجاری سازی فناوری 1دستورالعمل حمایت از تجاری سازی فناوری های مورد نیاز صنعت نفت
1396-04-19  روش اجرایی/دستورالعملتجاری سازینظام تامین و تجاری سازی فناوری 1دستورالعمل وزیر نفت برای کارگروه ساخت گروه های مهم کالائی
1396-04-19  چک لیست ها/ فهرست ها/ فرم هاتجاری سازینظام تامین و تجاری سازی فناوری 1فهرست 10 گروه خانواده کالاهای اولویت دار
1396-04-19  چک لیست ها/ فهرست ها/ فرم هاتجاری سازینظام تامین و تجاری سازی فناوری 1لیست پیشنهادی بسته دوم
1396-04-19  قانون/بخشنامه/ابلاغیه/مصوبهساخت داخلنظام تامین و تجاری سازی فناوری 1سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
1396-04-19  قانون/بخشنامه/ابلاغیه/مصوبهساخت داخلنظام تامین و تجاری سازی فناوری 1قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی
1396-04-19  قانون/بخشنامه/ابلاغیه/مصوبهساخت داخلنظام تامین و تجاری سازی فناوری 1قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
1396-04-19  قانون/بخشنامه/ابلاغیه/مصوبهساخت داخلنظام تامین و تجاری سازی فناوری 1تصویب نامه هیات محترم وزیران جهت ممنوعیت واردات 181 قلم کالا
1396-04-19  قانون/بخشنامه/ابلاغیه/مصوبهساخت داخلنظام تامین و تجاری سازی فناوری 1ممنوعیت واردات 181 قلم کالا-1
1396-04-19  قانون/بخشنامه/ابلاغیه/مصوبهساخت داخلنظام تامین و تجاری سازی فناوری 1ممنوعیت واردات 181 قلم کالا-2
1396-04-19  قانون/بخشنامه/ابلاغیه/مصوبهساخت داخلنظام تامین و تجاری سازی فناوری 1ممنوعیت واردات 181 قلم کالا-3
1396-04-19  قانون/بخشنامه/ابلاغیه/مصوبهساخت داخلنظام تامین و تجاری سازی فناوری 1ممنوعیت واردات 181 قلم کالا-4
1396-04-19  قانون/بخشنامه/ابلاغیه/مصوبهساخت داخلنظام تامین و تجاری سازی فناوری 1ممنوعیت واردات 181 قلم کالا-5
1396-04-19  قانون/بخشنامه/ابلاغیه/مصوبهساخت داخلنظام تامین و تجاری سازی فناوری 1ممنوعیت واردات 181 قلم کالا-6
1396-04-19  قانون/بخشنامه/ابلاغیه/مصوبهساخت داخلنظام تامین و تجاری سازی فناوری 1مصوبه سال 93 لیست183
1396-04-19  قانون/بخشنامه/ابلاغیه/مصوبهساخت داخلنظام تامین و تجاری سازی فناوری 1مصوبه سال 93 لیست183
1397-10-16  چک لیست ها/ فهرست ها/ فرم هاتکمیل فرم جمع آوری اطلاعات شیوه نامه تعمیرات اساسی ماشین های دوارنظام مدیریت دارایی های فیزیکی فرم جمع آوری اطلاعات شیوه نامه تعمیرات اساسی ماشین های دوار
1398-02-29  روش اجرایی/دستورالعمل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها شیوه نامه ارزیابی صلاحیت شرکت های انجام دهنده خدمات تعمیرات اساسی ماشین های دوار
1398-04-23  اسناد همسان نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها EPC اختصاصی صنعت نفت
1398-06-13  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها تعمیرات پالایشگاه - سال 1398
1398-06-13  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها تعمیرات خطوط لوله کمربندی، تغذیه و شبکه گاز - سال 1398
1398-06-13  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها خطوط لوله بین شهری انتقال نفت و گاز - سال 1398
1398-06-13  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها خطوط لوله روزمینی جریانی نفت و گاز - سال 1398
1398-06-13  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها خطوط لوله کمربندی و تغذیه نفت و گاز - سال 1398
1398-06-13  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها خطوط لوله گاز شهری - سال 1398
1398-06-13  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها عملیات ساختمانی صنعتی نفت و گاز و پتروشیمی سال 1398
1398-06-13  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها گازرسانی به صنایع - سال 1398
1398-06-13  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها نرخ عوامل اختصاصی در کارهای صنعت نفت - سال 1398
1398-06-13  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها نصب پالایشگاه‌های نفت و گاز ، واحدهای پتروشیمی و واحدهای تفکیک مایعات گازی (NGL) - سال 1398
1398-06-13  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها نصب تلمبه خانه های نفت و انبارهای نفت منطقه ای - سال 1398
1398-06-13  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه‌های تراکم گاز - سال 1398
1398-06-13  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها نصب واحدهای سرچاهی نفت و گاز و چند راهه ها - سال 1398
1398-06-13  قانون/بخشنامه/ابلاغیه/مصوبه نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها دستورالعمل تکمیلی نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل صنعت نفت
1398-06-13  قانون/بخشنامه/ابلاغیه/مصوبه نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها دستورالعمل تکمیلی نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل صنعت نفت(
1398-07-28  قانون/بخشنامه/ابلاغیه/مصوبه نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها فهرست بهای آزمایش های پژوهشی بالادستی صنعت نفت - سال 1398
1398-11-29  روش اجرایی/دستورالعمل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها اسناد و مدارک قابل تحویل در مراحل طرح ها و پروژه های صنعت نفت - مطالعات امکان سنجی
1398-11-29  روش اجرایی/دستورالعمل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها اسناد و مدارک قابل تحویل در مراحل طرح ها و پروژه های صنعت نفت - مطالعات پایه
1398-12-04  فهرست بهاء نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها فهرست بهای تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل جزایر در صنعت نفت سال 1398
 
 1از