عنوان :  
شرح :  
نوع :  
: شماره ویرایش   : کد  
طرح/برنامه :    : اداره کل  
تا تاریخ :
بارگذاری از تاریخ :
           
           
مستندات

تعداد مستندات یافت شده :11
  تاريخ بارگذاریکدنوعطرح/برنامهاداره کلویرایشعنوان
1396-03-24  اسناد همسان نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان کارهای ابنیه صنعت نفت به روش فهرست بها
1396-03-24  اسناد همسان نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها قرارداد همسان EP برای کارهای صنعتی (مهندسی, تامین کالا و تجهیزات به صورت توام)
1396-03-24  اسناد همسان نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها قرارداد همسان PC برای کارهای صنعتی (تامین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب به صورت توام)
1396-03-24  اسناد همسان نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها ضوابط اجرای روش طرح و ساخت در پروژه های صنعتی
1396-03-24  اسناد همسان نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها اسناد قرارداد همسان بهبود کارایی انرژی/آب در صنعت نفت
1396-03-24  اسناد همسان نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها موافقتنامه و شرابط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح در صنعت نفت
1396-03-24  اسناد همسان نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها موافقتنامه و شرابط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره ای در صنعت نفت
1396-03-24  اسناد همسان نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها موافقتنامه و شرابط عمومی همسان قراردادهای خدمات پژوهشی در صنعت نفت
1396-03-24  اسناد همسان نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها اسناد همسان پیمان و شرابط عمومی تعمیرات اساسی پالایشگاه ها، تاسیسات و خطوط لوله در صنعت نفت
1396-03-24  اسناد همسان نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها رشته نصب واحدهای بهره برداری نفت و گاز و ایستگاه های تراکم گاز (سال 1391)
1398-04-23  اسناد همسان نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها EPC اختصاصی صنعت نفت
 
 1از