عنوان :  
شرح :  
نوع :  
: شماره ویرایش   : کد  
طرح/برنامه :    : اداره کل  
تا تاریخ :
بارگذاری از تاریخ :
           
           
مستندات

تعداد مستندات یافت شده :16
  تاريخ بارگذاریکدنوعطرح/برنامهاداره کلویرایشعنوان
1396-03-24  اسناد همسان نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان کارهای ابنیه صنعت نفت به روش فهرست بها
1396-03-24  اسناد همسان نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها قرارداد همسان EP برای کارهای صنعتی (مهندسی, تامین کالا و تجهیزات به صورت توام)
1396-03-24  اسناد همسان نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها قرارداد همسان PC برای کارهای صنعتی (تامین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب به صورت توام)
1396-03-24  اسناد همسان نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها اسناد قرارداد همسان بهبود کارایی انرژی/آب در صنعت نفت
1396-03-24  اسناد همسان نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها موافقتنامه و شرابط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح در صنعت نفت
1396-03-24  اسناد همسان نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها موافقتنامه و شرابط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره ای در صنعت نفت
1396-03-24  اسناد همسان نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها موافقتنامه و شرابط عمومی همسان قراردادهای خدمات پژوهشی در صنعت نفت
1396-03-24  اسناد همسان نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها اسناد همسان پیمان و شرابط عمومی تعمیرات اساسی پالایشگاه ها، تاسیسات و خطوط لوله در صنعت نفت
1398-04-23  اسناد همسان نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها EPC اختصاصی صنعت نفت
1399-07-19  اسناد همسان نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها سند همسان بازنگری شده پیمان خرید و نصب تجهیزات سیستم های حفاظت الکترونیک در صنعت نفت
1399-07-05  اسناد همسان نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها اسناد همسان"پیمان بهره برداری، نگهداری و تعمیرات (O&M) در صنعت نفت با محوریت ماشین های دوار"
1399-08-26  اسناد همسان نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها نمونه پیوست های مرتبط با سند همسان (O&M) تاسیسات با محوریت ماشین های دوار
1399-10-16  اسناد همسان نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها پیمان دوره فرصت مطالعاتی اعضاء هیأت علمی در صنعت‌ نفت - متقاضی انفرادی- انعقاد پیمان با متقاضی
1399-09-29  اسناد همسان نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها پیمان دوره‌های فرصت مطالعاتی اعضاء هیأت علمی در صنعت‌نفت – متقاضی گروهی انعقاد پیمان با مؤسسه
1399-10-16  اسناد همسان نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها پیمان دورۀ فرصت مطالعاتی اعضاء هیات علمی در صنعت نفت - متقاضی انفرادی انعقاد پیمان با مؤسسه و متق
1399-10-16  اسناد همسان نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها پیوست فناوری در قراردادهای صنعت نفت (ماده 12 نظام نامه پژوهش، فناوری و تجاری سازی)
 
 1از