عنوان :  
شرح :  
نوع :  
: شماره ویرایش   : کد  
طرح/برنامه :    : اداره کل  
تا تاریخ :
بارگذاری از تاریخ :
           
           
مستندات

تعداد مستندات یافت شده :58
  تاريخ بارگذاریکدنوعطرح/برنامهاداره کلویرایشعنوان
1396-03-20  روش اجرایی/دستورالعملپیاده سازی پیوست انتقال فناوری و معماری نظام پژوهش و فناوری صنعت نفتامور پژوهش1دستورالعمل هفدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده
1396-03-20  روش اجرایی/دستورالعملپیاده سازی پیوست انتقال فناوری و معماری نظام پژوهش و فناوری صنعت نفتامور پژوهش2دستورالعمل اجرایی نحوه تشویق و حمایت از پروژه های پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری (معاونت)
1396-03-20  روش اجرایی/دستورالعملپیاده سازی پیوست انتقال فناوری و معماری نظام پژوهش و فناوری صنعت نفتامور پژوهش7دستورالعمل انتخاب و معرفی مراکز تحقیقاتی برتر وزارت نفت(معاونت)
1396-03-20  روش اجرایی/دستورالعملپیاده سازی پیوست انتقال فناوری و معماری نظام پژوهش و فناوری صنعت نفتامور پژوهش7دستورالعمل انتخاب و معرفی پروژه پژوهشی برتر وزارت نفت(معاونت)
1396-03-20  روش اجرایی/دستورالعملپیاده سازی پیوست انتقال فناوری و معماری نظام پژوهش و فناوری صنعت نفتامور پژوهش7دستورالعمل انتخاب و معرفی پژوهشگر برتر وزارت نفت(معاونت)
1396-03-20  روش اجرایی/دستورالعملپیاده سازی پیوست انتقال فناوری و معماری نظام پژوهش و فناوری صنعت نفتامور پژوهش7دستورالعمل انتخاب و معرفی فناوربرتر وزارت نفت(معاونت)
1396-03-20  روش اجرایی/دستورالعملپیاده سازی پیوست انتقال فناوری و معماری نظام پژوهش و فناوری صنعت نفتامور پژوهش7دستورالعمل انتخاب و معرفی کارشناس پژوهشی برتر وزارت نفت(معاونت)
1396-03-20  روش اجرایی/دستورالعملپیاده سازی پیوست انتقال فناوری و معماری نظام پژوهش و فناوری صنعت نفتامور پژوهش7دستورالعمل انتخاب و معرفی مدیر برتر پژوهش و فناوری وزارت نفت(معاونت)
1396-03-20  روش اجرایی/دستورالعملپیاده سازی پیوست انتقال فناوری و معماری نظام پژوهش و فناوری صنعت نفتامور پژوهش7دستورالعمل انتخاب و معرفی رئیس برتر پژوهش و فناوری وزارت نفت(معاونت)
1396-03-20  روش اجرایی/دستورالعملپیاده سازی پیوست انتقال فناوری و معماری نظام پژوهش و فناوری صنعت نفتامور پژوهش17دستورالعمل هفدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده
1396-03-20  روش اجرایی/دستورالعملتوسعه و ارتقای توان علمی، نوآوری و فناوری طرح های بهینه سازی انرژیامور پژوهش1دستورالعمل توسعه و ارتقا توان علمی، نوآوری و فناوری در طرح های بهینه سازی انرژی1394
1396-03-20  روش اجرایی/دستورالعملتوسعه و ارتقای توان علمی، نوآوری و فناوری طرح های بهینه سازی انرژیامور پژوهش1دستورالعمل اجرایی تشکیل شورای راهبردی توسعه فناوری های انرژی کارآمد
1396-03-21 MPEM-RCA-PR- 01روش اجرایی/دستورالعملبرنامهنظام مدیریت دارایی های فیزیکی1سند راهبردی حفاظت کاتدی و آندی
1396-03-21 DEA-DSM-RCA-01روش اجرایی/دستورالعملبرنامهنظام مدیریت دارایی های فیزیکی1روش اجرایی تحلیل علل ریشه ای وقایع Root Cause Analysis Procedure
1396-03-21 DEA-DSM-CMMS-001روش اجرایی/دستورالعملبرنامهنظام مدیریت دارایی های فیزیکی1دستورالعمل خودارزیابی سامانه مدیریت مکانیزه نگهداری و تعمیرات صنعت نفت
1396-03-21 DEA-DSM-RCA-02روش اجرایی/دستورالعملبرنامه 1دستورالعمل تشکیل و فعالیت کارگروه بررسی و تحلیل ریشه ای علل ازکار افتادگی تجهیزات و تاسیسات صنعت نفت
1396-03-21 DEA-DSM-RCA-02روش اجرایی/دستورالعملبرنامهنظام مدیریت دارایی های فیزیکی1دستورالعمل تشکیل و فعالیت کارگروه بررسی و تحلیل ریشه ای علل ازکار افتادگی تجهیزات و تاسیسات صنعت نفت
1396-03-21 DEA-DSM-PAM-001روش اجرایی/دستورالعملبرنامهنظام مدیریت دارایی های فیزیکی1دستورالعمل خود ارزیابی و تدوین نقشه راه استقرار نظام مدیریت دارایی های فیزیکی صنعت نفت
1396-03-21 DEA-DSM-COM-001Iروش اجرایی/دستورالعملبرنامهنظام مدیریت دارایی های فیزیکی1دستورالعمل خود ارزیابی و تدوین نقشه راه استقرار نظام مدیریت خوردگی صنعت نفت
1399-07-14  روش اجرایی/دستورالعمل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها ضوابط اجرای روش طرح و ساخت در پروژه های صنعتی
1396-03-24  روش اجرایی/دستورالعمل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها ارزشیابی عملکرد پیمانکاران
1396-03-24  روش اجرایی/دستورالعمل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها اصلاحیه دستورالعمل نحوه جبران آثار قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل صنعت نفت – قراردادهای P، C، PC، EP، EPC
1396-03-24  روش اجرایی/دستورالعمل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها دستورالعمل جبران افزایش قیمت قیر – 1387
1396-03-24  روش اجرایی/دستورالعمل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها دستورالعمل نحوه جبران هزینه های ناشی از تغییرات نامتعارف قیمت تجهیزات در قراردادهای P، PC، EP، EP
1396-03-24  روش اجرایی/دستورالعمل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها ضریب K
1396-03-24  روش اجرایی/دستورالعمل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها دستورالعمل پرداخت مابه التفاوت سیمان و کارهای فلزی بخش C و P از قراردادهای P، C، PC، EP، EPCدر پیمان های صنعت نفت
1396-03-24  روش اجرایی/دستورالعمل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها دستورالعمل پرداخت مابه التفاوت نرخ سیمان و فولاد
1396-03-24  روش اجرایی/دستورالعمل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها دستورالعمل نحوه جبران آثار اصلاح قیمت حامل های انرژی با اعمال قانون هدفمند کردن یارانه ها در پیمان های فاقد تعدیل صنعت نفت
1396-03-24  روش اجرایی/دستورالعمل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها دستورالعمل نحوه محاسبه تعدیل پیمانهای صنعت نفت بخش C و P از قراردادهای P، C، PC، EP، EPC
1396-03-24  روش اجرایی/دستورالعمل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها دستورالعمل نحوه محاسبه تعدیل پیمانهای صنعت نفت بخش C و P از قراردادهای P، C، PC، EP، EPC- 87
1396-03-24  روش اجرایی/دستورالعمل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها دستورالعمل نحوه تعدیل آحادبهای پیمان های صنعت نفت
1396-03-24  روش اجرایی/دستورالعمل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها تعدیل فهرست بهای خطوط لوله گاز شهری – شبکه پلی اتیلن
1396-03-24  روش اجرایی/دستورالعمل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت بهای قیر
1396-03-24  روش اجرایی/دستورالعمل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها ابلاغ دستورالعمل ارزشیابی عملکرد مشاوران صنعت نفت برای پروژه های E، EP
1396-03-24  روش اجرایی/دستورالعمل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها اصلاحیه دستورالعمل نحوه جبران آثار قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل صنعت نفت قراردادهای P، C، PC، EP، EPC- سال 91
1396-03-24  روش اجرایی/دستورالعمل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها دستورالعمل نحوه جبران آثار قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل صنعت نفت قراردادهای P، C، PC، EP، EPC- سال 93
1396-03-24  روش اجرایی/دستورالعمل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها دستورالعمل تکمیلی نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل P، C، PC، EP، EPC، حفاری و تعمیراتی صنعت نفت- سال 95
1396-03-24  روش اجرایی/دستورالعمل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها دستورالعمل نحوه جبران آثار اصلاح قیمت حامل های انرژی با اعمال قانون هدفمند کردن یارانه ها در پیمان های فاقد تعدیل صنعت نفت
1396-03-24  روش اجرایی/دستورالعمل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها دستورالعمل تکمیلی نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل صنعت نفت در قراردهای P، C، PC، EP، EPC و تعمیراتی - سال 94
1396-03-24  روش اجرایی/دستورالعمل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها دستورالعمل نحوه محاسبه تعدیل پیمان های صنعت نفت بخش Pو C از قراردادهایP و C از قراردادهای P، C، PC، EP، EPC
1396-03-24  روش اجرایی/دستورالعمل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها تعدیل فهرست های بهای تاسیسات نفت و گاز
1396-03-24  روش اجرایی/دستورالعمل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب ردیف های ستاره دار
1396-03-24  روش اجرایی/دستورالعمل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها دستورالعمل تکمیلی نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل صنعت نفت در قراردادهای P، C، PC، EP، EPC، حفاری و تعمیراتی - سال 93
1396-04-03  روش اجرایی/دستورالعمل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها دستورالعمل پیشگیری از بحران زلزله در تاسیسات صنعت نفت (گزارش 007)
1396-04-03  روش اجرایی/دستورالعمل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها آئین نامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی شرکت های خدمات تعمیرات اساسی ماشین های دوار و فرآیندی در صنعت نفت
1396-04-03  روش اجرایی/دستورالعمل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها نمودار راهنمای فرآیند رسیدگی به شکایات مربوط به نحوه اجرای قانون مناقصات بر اساس قانون برگزاری مناقصات (مصوب 1383) و قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات (مصوب 16/12/88)
1396-04-03  روش اجرایی/دستورالعمل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها شاخص های مربوط به تعدیل پیمان های صنعت نفت بخش P و C از قراردادهای P، C، EP، PC، و EPC
1397-11-10  روش اجرایی/دستورالعمل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها شرکت های ارزیابی شده خدمات تعمیرات اساسی ماشین های دوار و فرآیندی
1396-04-19  روش اجرایی/دستورالعملتجاری سازینظام تامین و تجاری سازی فناوری 1دستورالعمل حمایت از تجاری سازی فناوری های مورد نیاز صنعت نفت
1396-04-19  روش اجرایی/دستورالعملتجاری سازینظام تامین و تجاری سازی فناوری 1دستورالعمل وزیر نفت برای کارگروه ساخت گروه های مهم کالائی
1398-02-29  روش اجرایی/دستورالعمل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها شیوه نامه ارزیابی صلاحیت شرکت های انجام دهنده خدمات تعمیرات اساسی ماشین های دوار
1398-11-29  روش اجرایی/دستورالعمل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها اسناد و مدارک قابل تحویل در مراحل طرح ها و پروژه های صنعت نفت - مطالعات امکان سنجی
1398-11-29  روش اجرایی/دستورالعمل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها اسناد و مدارک قابل تحویل در مراحل طرح ها و پروژه های صنعت نفت - مطالعات پایه
1399-12-25  روش اجرایی/دستورالعمل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها دستورالعمل ارزیابی مالی و فرآیند قیمت متناسب در مناقصات صنعت نفت - اصلاحیه (1)
1399-09-26  روش اجرایی/دستورالعمل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها دستورالعمل تعیین حق الزحمه عوامل تخصصی خدمات پژوهشی در پروژه های پژوهشی بالادستی میدان محور و پایین دستی تقاضا محور صنعت نفت 1399
1399-11-18  روش اجرایی/دستورالعمل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها كليات شرح خدمات يكپارچه عمليات حفاري چاههاي نفت و گاز
1399-11-18  روش اجرایی/دستورالعمل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها كليات شرح خدمات اكتشاف منابع هيدروكربني در صنعت نفت
1400-01-16  روش اجرایی/دستورالعمل نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها راهنمای استفاده از دستورالعمل ارزیابی مالی و فرآیند قیمت متناسب در مناقصات صنعت نفت
 
 1از