عنوان :  
شرح :  
نوع :  
: شماره ویرایش   : کد  
طرح/برنامه :    : اداره کل  
تا تاریخ :
بارگذاری از تاریخ :
           
           
مستندات

تعداد مستندات یافت شده :6
  تاريخ بارگذاریکدنوعطرح/برنامهاداره کلویرایشعنوان
1396-03-21 MOP-NC- 03چک لیست ها/ فهرست ها/ فرم هابرنامهنظام مدیریت دارایی های فیزیکی پرسشنامه ارزیابی وضعیت مدیریت تعمیرات اساسی شرکتها و مجتمع های صنعت نفت
1396-03-21 MOP-NC- 03چک لیست ها/ فهرست ها/ فرم هابرنامهنظام مدیریت دارایی های فیزیکی پرسشنامه ارزیابی وضعیت مدیریت مکانیزه نت (CMMS) شرکتها و مجتمع های صنعت نفت
1396-03-21 MOP-NC- 01چک لیست ها/ فهرست ها/ فرم هابرنامهنظام مدیریت دارایی های فیزیکی پرسشنامه ارزیابی وضعیت مدیریت نگهداری و تعمیرات(نت) شرکتها و مجتمع های صنعت نفت
1396-04-19  چک لیست ها/ فهرست ها/ فرم هاتجاری سازینظام تامین و تجاری سازی فناوری 1فهرست 10 گروه خانواده کالاهای اولویت دار
1396-04-19  چک لیست ها/ فهرست ها/ فرم هاتجاری سازینظام تامین و تجاری سازی فناوری 1لیست پیشنهادی بسته دوم
1397-10-16  چک لیست ها/ فهرست ها/ فرم هاتکمیل فرم جمع آوری اطلاعات شیوه نامه تعمیرات اساسی ماشین های دوارنظام مدیریت دارایی های فیزیکی فرم جمع آوری اطلاعات شیوه نامه تعمیرات اساسی ماشین های دوار
 
 1از