عنوان :  
شرح :  
نوع :  
: شماره ویرایش   : کد  
طرح/برنامه :    : اداره کل  
تا تاریخ :
بارگذاری از تاریخ :
           
           
مستندات

تعداد مستندات یافت شده :32
  تاريخ بارگذاریکدنوعطرح/برنامهاداره کلویرایشعنوان
1396-03-20  قانون/بخشنامه/ابلاغیه/مصوبهپیاده سازی پیوست انتقال فناوری و معماری نظام پژوهش و فناوری صنعت نفتامور پژوهش1آیین نامه خرید خدمات مشاوره (فرادستی/هیأت دولت)
1396-03-20  قانون/بخشنامه/ابلاغیه/مصوبهپیاده سازی پیوست انتقال فناوری و معماری نظام پژوهش و فناوری صنعت نفتامور پژوهش1آیین نامه ساماندهی و نحوه حمایت از همایش های پیشنهادی خارج
1396-03-20  قانون/بخشنامه/ابلاغیه/مصوبهپیاده سازی پیوست انتقال فناوری و معماری نظام پژوهش و فناوری صنعت نفتامور پژوهش1آیین نامه تعریف، تصویب، اجرا و نظارت بر پروژه های پژوهش، فناوری
1396-03-20  قانون/بخشنامه/ابلاغیه/مصوبهپیاده سازی پیوست انتقال فناوری و معماری نظام پژوهش و فناوری صنعت نفتامور پژوهش شیوه نامه جشنواره تجلیل از فناوران برگزیده کشور
1396-03-20  قانون/بخشنامه/ابلاغیه/مصوبهپیاده سازی پیوست انتقال فناوری و معماری نظام پژوهش و فناوری صنعت نفتامور پژوهش1مصوبه تشویق و تقدیر از برگزیدگان جشنواره پژوهش وفناوری وزارت نفت(مصوبه شماره 1658 هیأت مدیره شرکت مل
1396-03-20  قانون/بخشنامه/ابلاغیه/مصوبهپیاده سازی پیوست انتقال فناوری و معماری نظام پژوهش و فناوری صنعت نفتامور پژوهش1دستورالعمل اجرایی بند 10 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1391 کل کشور
1396-03-20  قانون/بخشنامه/ابلاغیه/مصوبهپیاده سازی پیوست انتقال فناوری و معماری نظام پژوهش و فناوری صنعت نفتامور پژوهش1سیاست های اجرایی جزء الف بند 108 قانون بودجه سال 1390 کل کشور
1396-03-20  قانون/بخشنامه/ابلاغیه/مصوبهپیاده سازی پیوست انتقال فناوری و معماری نظام پژوهش و فناوری صنعت نفتامور پژوهش1ابلاغیه اختیارات تصویب طرح ها و پروژه ها در قالب الحاقیه ماده پنجم دستورالعمل فرآیند تصویب خواهی و ش
1396-03-20  قانون/بخشنامه/ابلاغیه/مصوبهتوسعه و ارتقای توان علمی، نوآوری و فناوری طرح های بهینه سازی انرژیامور پژوهش1قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی 1389
1396-03-20  قانون/بخشنامه/ابلاغیه/مصوبهتوسعه و ارتقای توان علمی، نوآوری و فناوری طرح های بهینه سازی انرژیامور پژوهش1 صورتجلسه مشترک وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و وزارت نفت 1393
1396-03-20  قانون/بخشنامه/ابلاغیه/مصوبهتوسعه و ارتقای توان علمی، نوآوری و فناوری طرح های بهینه سازی انرژیامور پژوهش2016گزارش کنفرانس طرف ها(چارچوب سازمان ملل برای تغییر اقلیم)
1396-03-20  قانون/بخشنامه/ابلاغیه/مصوبهتوسعه و ارتقای توان علمی، نوآوری و فناوری طرح های بهینه سازی انرژیامور پژوهش2015موافقت نامه بین المللی پاریس
1396-03-20  قانون/بخشنامه/ابلاغیه/مصوبهتوسعه و ارتقای توان علمی، نوآوری و فناوری طرح های بهینه سازی انرژیامور پژوهش1سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
1396-03-24  قانون/بخشنامه/ابلاغیه/مصوبه نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها مناقصات
1396-03-24  قانون/بخشنامه/ابلاغیه/مصوبه نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها نظام اجرایی طرح های صنعت نفت
1396-03-24  قانون/بخشنامه/ابلاغیه/مصوبه نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها بخشنامه نحوه ارائه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران
1396-03-24  قانون/بخشنامه/ابلاغیه/مصوبه نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها موافقتنامه, شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان های مهندسی, تامین کالا و تجهیزات, ساختمان و نصب (EPC)
1396-04-19  قانون/بخشنامه/ابلاغیه/مصوبهساخت داخلنظام تامین و تجاری سازی فناوری 1سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
1396-04-19  قانون/بخشنامه/ابلاغیه/مصوبهساخت داخلنظام تامین و تجاری سازی فناوری 1قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی
1396-04-19  قانون/بخشنامه/ابلاغیه/مصوبهساخت داخلنظام تامین و تجاری سازی فناوری 1قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت
1396-04-19  قانون/بخشنامه/ابلاغیه/مصوبهساخت داخلنظام تامین و تجاری سازی فناوری 1تصویب نامه هیات محترم وزیران جهت ممنوعیت واردات 181 قلم کالا
1396-04-19  قانون/بخشنامه/ابلاغیه/مصوبهساخت داخلنظام تامین و تجاری سازی فناوری 1ممنوعیت واردات 181 قلم کالا-1
1396-04-19  قانون/بخشنامه/ابلاغیه/مصوبهساخت داخلنظام تامین و تجاری سازی فناوری 1ممنوعیت واردات 181 قلم کالا-2
1396-04-19  قانون/بخشنامه/ابلاغیه/مصوبهساخت داخلنظام تامین و تجاری سازی فناوری 1ممنوعیت واردات 181 قلم کالا-3
1396-04-19  قانون/بخشنامه/ابلاغیه/مصوبهساخت داخلنظام تامین و تجاری سازی فناوری 1ممنوعیت واردات 181 قلم کالا-4
1396-04-19  قانون/بخشنامه/ابلاغیه/مصوبهساخت داخلنظام تامین و تجاری سازی فناوری 1ممنوعیت واردات 181 قلم کالا-5
1396-04-19  قانون/بخشنامه/ابلاغیه/مصوبهساخت داخلنظام تامین و تجاری سازی فناوری 1ممنوعیت واردات 181 قلم کالا-6
1396-04-19  قانون/بخشنامه/ابلاغیه/مصوبهساخت داخلنظام تامین و تجاری سازی فناوری 1مصوبه سال 93 لیست183
1396-04-19  قانون/بخشنامه/ابلاغیه/مصوبهساخت داخلنظام تامین و تجاری سازی فناوری 1مصوبه سال 93 لیست183
1398-06-13  قانون/بخشنامه/ابلاغیه/مصوبه نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها دستورالعمل تکمیلی نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل صنعت نفت
1398-06-13  قانون/بخشنامه/ابلاغیه/مصوبه نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها دستورالعمل تکمیلی نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل صنعت نفت(
1398-07-28  قانون/بخشنامه/ابلاغیه/مصوبه نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها فهرست بهای آزمایش های پژوهشی بالادستی صنعت نفت - سال 1398
 
 1از