عنوان :  
شرح :  
نوع :  
: شماره ویرایش   : کد  
طرح/برنامه :    : اداره کل  
تا تاریخ :
بارگذاری از تاریخ :
           
           
مستندات

تعداد مستندات یافت شده :28
  تاريخ بارگذاریکدنوعطرح/برنامهاداره کلویرایشعنوان
1396-03-22  نظام نامه/آئین نامه/شیوه نامهپیاده سازی پیوست انتقال فناوری و معماری نظام پژوهش و فناوری صنعت نفتامور پژوهش1شیوه نامه اجرایی نظارت بر طرح ها، پروژه های پژوهش و فناوری صنعت نفت
1396-03-20  نظام نامه/آئین نامه/شیوه نامهپیاده سازی پیوست انتقال فناوری و معماری نظام پژوهش و فناوری صنعت نفتامور پژوهش1نظام جامع پژوهش، نوآوری و فناوری صنعت نفت
1396-03-20  نظام نامه/آئین نامه/شیوه نامهتوسعه و ارتقای توان علمی، نوآوری و فناوری طرح های بهینه سازی انرژیامور پژوهش1آئین نامه اجرایی مواد 4 و 7 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی 1394
1396-03-21 MOP-DSM-002نظام نامه/آئین نامه/شیوه نامهبرنامهنظام مدیریت دارایی های فیزیکی1نظام نامه راهبردی مدیریت دارایی های فیزیکی صنعت نفت
1396-03-21 MOP-DSM-003نظام نامه/آئین نامه/شیوه نامهبرنامهنظام مدیریت دارایی های فیزیکی1سند راهبردی مدیریت خوردگی صنعت نفت
1396-03-21  نظام نامه/آئین نامه/شیوه نامهبرنامه 1فرم شیوه نامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مشاوران مدیریت و راهبری نت در صنعت نفت،گاز،پالایش و پتروشیمی
1396-03-21  نظام نامه/آئین نامه/شیوه نامهبرنامهنظام مدیریت دارایی های فیزیکی1فرم شیوه نامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مشاوران مدیریت و راهبری نت در صنعت نفت،گاز،پالایش و پتروشیمی
1396-03-21  نظام نامه/آئین نامه/شیوه نامهبرنامهنظام مدیریت دارایی های فیزیکی2شیوه نامه تشخیص صلاحیت و رتبه بندی مشاوران مدیریت و راهبری نظام نگهداری و تعمیرات
1396-03-24  نظام نامه/آئین نامه/شیوه نامه نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها آئین نامه اجرائی دستورالعمل حل اختلاف قراردادی
1396-03-24  نظام نامه/آئین نامه/شیوه نامه نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها فهرست خدمات همسان مطالعات ارزیابی آسیب پذیری و طرح بهسازی لرزه ای تاسیسات صنعت نقت
1396-03-24  نظام نامه/آئین نامه/شیوه نامه نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها راهنمای ارزیابی لرزه ای تاسیسات و سازه های صنعت نفت
1396-03-24  نظام نامه/آئین نامه/شیوه نامه نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها تغییرات آئین نامه خرید خدمات مشاوره (ابلاغی در تاریخ 1/10/88) در مقایسه با آئین نامه بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات (ابلاغی در تاریخ 16/7/85)
1396-03-24  نظام نامه/آئین نامه/شیوه نامه نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها آئین نامه احراز صلاحیت مجری
1396-03-24  نظام نامه/آئین نامه/شیوه نامه نظام فنی و اجرایی و ارزشیابی طرح ها آئین نامه اختصاصی ارجاع کار به مهندسان مشاور طرح های صنعت نفت
1396-04-03  نظام نامه/آئین نامه/شیوه نامه امور فناوری1QAC
1396-04-03  نظام نامه/آئین نامه/شیوه نامه امور فناوری1تدوین نقشه راه پروژه های ازدیادبرداشت
1396-04-03  نظام نامه/آئین نامه/شیوه نامه امور فناوری1CPMIS
1396-04-03  نظام نامه/آئین نامه/شیوه نامه امور فناوری1kick off meting
1396-04-03  نظام نامه/آئین نامه/شیوه نامه امور فناوری1TRL
1396-04-03  نظام نامه/آئین نامه/شیوه نامه امور فناوری1آئین نامه تدوین حوزه های فناوری هدف
1396-04-03  نظام نامه/آئین نامه/شیوه نامه امور فناوری1آئین نامه زمانبندی قرارداد ازدیادبرداشت از مخازن نفت و گاز
1396-04-03  نظام نامه/آئین نامه/شیوه نامه امور فناوری1آئین نامه ساختار سازمانی مراکز ازدیادبرداشت
1396-04-03  نظام نامه/آئین نامه/شیوه نامه امور فناوری1آئین نامه شرح محدوده کار و ساختار شکست کار استاندارد پروژه های ازدیادبرداشت نفت
1396-04-03  نظام نامه/آئین نامه/شیوه نامه امور فناوری1آئین نامه کارشناسان برجسته
1396-04-03  نظام نامه/آئین نامه/شیوه نامه امور فناوری1چارچوب مهندسی هزینه
1396-04-03  نظام نامه/آئین نامه/شیوه نامه امور فناوری1دستورالعمل نظارت عالیه بر طرح ها و پروژه های پژوهش و فناوری صنعت نفت
1396-04-03  نظام نامه/آئین نامه/شیوه نامه امور فناوری1شورای مخازن 3333
1396-04-03  نظام نامه/آئین نامه/شیوه نامه امور فناوری1آئین نامه نحوه تهیه و تصویب درخواست ارائه پیشنهادRFP
 
 1از