عنواننوع
فرم های ارزیابی صلاحیت مشاوران حوزه مدیریت دارایی های فیزیکی برای اجرای طرح های مربوطه در سطح شرکت های تابعه وزارت نفت نظام نامه/آئین نامه/شیوه نامه
شیوه نامه اجرایی ارزیابی صلاحیت مراکز نوآوری حوزه مدیریت دارایی های فیزیکی در صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی نظام نامه/آئین نامه/شیوه نامه
شیوه نامه ارزیابی صلاحیت مشاوران مدیریت دارایی های فیزیکی در صنعت نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی نظام نامه/آئین نامه/شیوه نامه
سیاست های کلی و الزامات نظام مدیریت دارایی های فیزیکی نظام نامه/آئین نامه/شیوه نامه
فهرست بهای تعمیرات تاسیسات ساحلی و فراساحل جزایر در صنعت نفت سال 1398 فهرست بهاء